ดูบทความบ้านเกื้อกูล

บ้านเกื้อกูล

หมวดหมู่: โครงการ

บ้านเกื้อกูล 

คณะ คามิลเลียน (โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย) ได้เริ่มต้นกิจการด้วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ทำกับชุมชน โดยได้รับงานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่หมู่บ้านศรีวิเชียร จ.เชียงราย ต่อจากบาทหลวง ลุสซี คณะเบธาราม ที่ได้เริ่มงานไว้ และได้ติดต่อขอให้คณะคามิลเลียนเข้ามาดูแลแทน เนื่องจากว่า เป็นจิตตารมณ์ของคณะฯ และนักบวชคามิลเลียนมีความเชี่ยวชาญมากกว่า โดยในระยะเริ่มแรกนั้น เป็นงานที่ทำกับบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ป้องกันตนเองและการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อตัวบุคคลที่เป็นโรคเรื้อน ครอบครัวและชุมชน

ซึ่ง ต่อมาทางคณะก็ได้ให้ความช่วยเหลือ บุตรหลานของผู้ที่เป็นโรคเรื้อนที่มีฐานะทางครอบครัวที่ยากจน รวมทั้งเด็กชาวเขาที่ยากจนและขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและการศึกษา รวมทั้งการให้ความเอาใจใส่ในด้านจิตวิญญาณ และหลังจากที่หมู่คณะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่ยาก จน ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาสเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น การเป็นประจักษ์พยานต่อความรักของพระคริสตเจ้านี้เอง ที่ทำให้มีเยาวชนจำนวนมากที่ปรารถนาจะสมัครเป็นสามเณรของคณะคามิลเลียน เพื่อปฏิบัติจิตตารมณ์แห่งความรักและเมตตา   ทางคณะฯ จึงเห็นควรให้หมู่คณะเปิดบ้านอบรมสามเณรขึ้น เพื่ออบรมเยาวชนผู้มีความสนใจในจิตตารมณ์ของคณะ ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านเพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียนต่อไป ซึ่งปัจจุบันนี้มีสามเณรที่รับการอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน จำนวน 41 คน และเพื่อที่จะส่งเสริมให้จิตตารมณ์แห่งความรักเมตตาของคณะลงในใจของบรรดา สามเณรที่รับการอบรมในปัจจุบันและอนาคต กับเครื่องหมายแห่งการเวลาที่เรียกร้องให้หมู่คณะได้ตระหนักถึงการรับใช้ที่ ควรมีต่อบรรดาผู้พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาเด็กและเยาวชน ตลอดจนบุคคลยากจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลตามภูเขา ที่การเดินทางไม่สะดวกและความยากจน กลับกลายเป็นอุปสรรคทำให้บรรดาบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงการมี คุณภาพชีวิตที่ดีได้ เพราะจากสถิติจำนวนผู้พิการที่อยู่ในตำบลท่าสุด พบว่า เด็กพิการที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบ จนถึงอายุ 20 ปีมีจำนวน 20 คน และบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มีความพิการ มีจำนวนประมาณ 100 กว่าคน ซึ่งในเขตอำเภอใกล้เคียง คือ อำเภอเมืองมีจำนวนผู้พิการที่สูงกว่านี้มากนักคือ เด็กพิการที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบถึงอายุ 20 ปีมีจำนวน 570 คน และบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่มีความพิการมีจำนวนประมาณ 1,000 คนขึ้นไป (สถิติสิ้นปีงบประมาณ  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน ค.ศ. 2008 1.ข้อมูลจากพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย  2. ข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย)

  

 

      บทนำ

           ดังนั้น คณะคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ซึ่งตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวที่ควรมีต่อบรรดาผู้ที่อยู่ในความต้องการ เหล่านั้น จึงเห็นสมควรที่จะขออนุญาตปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับบุคคลที่มี ความพิการในชุมชนใกล้เคียง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และเพื่อเป็นการทำให้จิตตารมณ์ของคณะคามิลเลียนปรากฏเป็นความจริงได้ในโลก ปัจจุบัน และเป็นพยานความรักของพระคริสตเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้เจ็บป่วยและผู้ที่ถูกทอดทิ้งทั้งหลาย ต่อหน้าพระศาสนจักรท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านศาสนา หน่วยงานราชการหรือเอกชน ตลอดจนบรรดาบุคคลต่าง ๆ ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความบุคคลมนุษย์ ซึ่งเป็นศักดิ์ศรีที่มิอาจถูกทำลายได้

           บ้านเกื้อกูลได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 บันนี้บ้านเกื้อกูลได้ก้าวย่างเข้าสู่ขวบปีที่สามพร้อมกับเด็ก 23 คน บ้านเกื้อกูลเป็นศูนย์ดูแลที่มุ่งเน้นช่วยให้เด็ก ๆ พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และช่วยเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกายภาพ ด้านการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ความรู้แก่เด็ก ๆ จนกระทั่งพวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ บ้านเกื้อกูลยังเป็นศูนย์สำหรับการเรียนรู้ กล่าวคือทุก ๆ สิ่งที่เราทำก็เพื่อสอนเด็กว่าทำอย่างไรสำหรับตัวพวกเขาเอง เราปฏิบัติในหลายมิติเช่น ให้กำลังใจ กล่าวคำชมเชยสำหรับทุกความพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จ

            เด็กส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่บ้านกื้อกูลเป็นเด็กชาวเขาจากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเด็ก ๆ ลูกหลานของอักข่า กะเหรี่ยง และ ไทย ตามลำดับ เด็กหลายคนมาจากครอบครัวที่ยากจนและแตกแยก เด็กบางคนดูเศร้า ซึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดความรักและความเอาใจใส่อย่างเพียงพอจากครอบครัวของพวกเขา ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราคือการเข้าใจและช่วยพวกเขาให้มีพัฒนาการทั้งในด้านจิตวิญญาณและทางกายภาพ ปัจจุบันมีเด็กพิเศษอยู่ที่บ้านเกื้อกูล 20 คน

           

        ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านเกื้อกูล

บ้านเกื้อกูลให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพิเศษ (พิการ) ที่เกิดจากการพัฒนาการพื้นฐานล่าช้า เด็กส่วนใหญ่ของเรามีปัญหาในการเคลื่อนไหวรวมถึงการเดิน ดังนั้นเราต้องการผู้ให้การดูแล (พี่เลี้ยง) อย่างเพียงพอเพื่อที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาไปถึงจุดที่เป็นเป้าหมายของพวกเขา

            ผู้ให้การดูแล 9 คนที่ให้การดูแลโดยตรงกับเด็กพิเศษของเรานั้น รับผิดชอบดูแลในกิจกรรมประจำวันพื้นฐาน โปรแกรมการศึกษาของเรา และมีสี่คนที่ช่วยในการทำกายภายบำบัดให้แก่เด็ก ๆ

         คุณแอน และคุณเกล็น ฮาร์ตีสองสามีภรรยาเป็นอาสาสมัครจากประเทศแคนาดา พวกเขาได้อาสาช่วยงานบ้านเกื้อกูลมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2552

อาสาสมัครทั้งสองท่านมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและทำงานอย่างหนักเพื่อให้สิ่งที่ดีขึ้นเกิดแก่เด็กพิเศษพวกนี้

คุณแอนทำหน้าที่หลายอย่างที่ศูนย์ของเรา เช่น รับผิดชอบโปรแกรมกายภาพบำบัดแก่เด็ก ๆ ศึกษาและแนะนำวิธีการบำบัดเพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน จัดตารางเวลา และช่วยในการบริหารจัดการ พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณแอนได้ทำตลอดมาสำหรับศูนย์ของเรา

          คุณเกล็นก็สาละวนอยู่กับการออกแบบและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆเพื่อใช้ในการบำบัดขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กของเรา คุณเกล็นยังเป็นผู้ที่ดูแลการออกแบบและการก่อสร้างให้กับสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์ของเรา พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในความสามารถและเวลาที่คุณเกล็นอุทิศให้กับแต่ละโครงการของเรา

   

          พัฒนาการทางทักษะ

            นอกเหนือจากกายภายบำบัดที่ช่วยพัฒนาในด้านความสามารถทางกายภาพแล้ว เรายังจัดโปรแกรมหมุนเวียนต่อเนื่องที่จะช่วยกระตุ้นและให้การศึกษากับเด็ก ๆ ของเรา เนื่องจากศูนย์ของเรายังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เราจึงไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างโรงเรียนทั่วไป แต่เราได้จัดการเรียนการสอนพื้นฐานตามตารางเวลาชุด 1 และ 2 ของเรา ผู้ให้การดูแล (พี่เลี้ยง)แต่ละคนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอนหรือแบ่งปันความรู้ของแต่ละวิชาให้แก่เด็ก ๆ เรารู้ว่าเด็ก ๆ ของเรามีความสุขและสนุกที่ได้ปฏิบัติตามโปรแกรมตามตารางเวลาที่สร้างขึ้นถึงแม้ว่าพวกเขาต้องปรับตัวอย่างมากตอนเริ่มต้นก็ตาม เด็ก ๆ ได้ร่วมในกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง  ทุกกิจกรรมที่เลือกมาก็เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีความคิดและเล่นอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะทางการเรียนรู้และทางกายภาพ นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำสำหรับว่ายน้ำเพื่อกายภาพบำบัด การว่ายน้ำเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากและเป็นหนึ่งในกิจกรรมกายภาพบำบัดที่ใหม่สำหรับเด็ก พวกเด็ก ๆ ชอบการว่ายน้ำอย่างมาก พวกเรามีความสุขใจที่เห็นเด็ก ๆ มีความสุข

เด็ก 5 คนจากบ้านเกื้อกูลของเราไปเรียนที่โรงเรียนแม่ข้าวต้ม (ของรัฐบาล) เด็กพวกนี้ได้ฝึกกายภาพบำบัดสัปดาห์ละครั้งในวันเสาร์ และได้ใช้คอมพิวเตอร์กับว่ายน้ำสลับวันกันไป

  

          สุขภาพอนามัย

            เราให้ความสนใจต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก ๆ อย่างมาก เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพของฟัน เราจึงพาพวกเด็ก ๆ ไปโรงพยาบาลแม่จัน เพื่อตรวจและรักษา

            สิ่งที่ต้องการของเด็กแต่ละคนต่างกันไป เด็กแต่ละคนมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท และส่วนใหญ่แล้วอาการของพวกเขาเป็นมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเรามักพบบ่อย ๆ ว่าแม่ของพวกเขาไม่ได้รับการดูแลทั้งก่อนและหลังคลอด และพวกเขาคลอดลูกเองที่บ้าน เด็กบางคนเริ่มเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ เนื่องมาจากการเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นขวบปีของชีวิตของเขา

            ที่บ้านเกื้อกูลนั้น เด็กแต่ละคนมีวิธีการบำบัดไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพ เด็กบางคนอาจจะต้องการการรักษา (กายภาพบำบัด) วันละหนึ่งชั่วโมงและสามครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเด็กแต่ละคน สิ่งที่ได้จัดให้กับเด็ก ๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพทางกาย มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ให้การดูแล เมื่อพวกเขาเห็นว่าสิ่งที่ทำซ้ำ ๆ ให้กับเด็กเป็นเวลาหลายเดือนนั้นได้ทำให้เด็กมีความสามารถทางกายภาพเพิ่มมากขึ้นจริง ๆ

            ตัวอย่างผลของการทำกายภาพบำบัดและพัฒนาการ

        ด.ญ. มารีอาและ ด.ญ. จินตนามาอยู่กับเราเมื่อปี พ.ศ. 2552 ขาของทั้งสองคนอ่อนแรงมาก พวกเธอไม่สามารถเดินได้แม้แต่จะใช้ที่ช่วยเดิน (walker) ปัจจุบันนี้หลังจากที่ได้ผ่านการทำกายภาพบำบัดและใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน ขาของพวกเธอแข็งแรงขึ้นจนสามารถเดินไปได้ในระยะทางที่ไกล

เธอทั้งสองคนชอบอุปกรณ์ที่ทางศูนย์ประดิษฐ์ให้เธออย่างมาก

       ด.ช. ศักดาและ ด.ญ. จารุณี เป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและอ่อนแออย่างมากเมื่อเริ่มมาอยู่กับเรา ตอนนี้พวกเขาเข็งแรงขึ้นและสูงขึ้น พ่อแม่ของทั้งสองคนดีใจอย่างมากที่เห็นลูกของพวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก

          ที่พักอาศัยและพาหนะ

            เราได้ขยายศูนย์ของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างดูจะสะดวกสบายกว่าแต่ก่อน เรามีอาคารสองหลัง อาคารเดิมประกอบด้วยห้องต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องเรียนรู้โดยประสารทสัมผัส ห้องสารสนเทศ ห้องอาหาร ห้องเรียนหลัก และ สองห้องนอนขนานใหญ่สำหรับเด็ก ๆ อาคารใหม่มีสองชั้น ชั้นแรกมีห้องศิลปะ ห้องกายภาพบำบัด ชั้นสองมีห้องนอน 2 ห้องสำหรับอาสาสมัคร และอีก 2 ห้องสำหรับพนักงาน นอกจากนี้เรายังมีสระว่ายน้ำสำหรับกายภาพบำบัดซึ่งเด็ก ๆ ชอบมาก ๆ

           บราเดอร์จีโอวานนีได้ให้รถตู้สำหรับบ้านเกื้อกูลได้ไว้ใช้เมื่อกลางปีนี้ เราได้ใช้รถสำหรับส่งและรับเด็กนักเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแม่ข้าวต้ม จ่ายตลาด และ อื่น ๆ บางครั้งเราได้พาเด็ก ๆ ไปเที่ยว เด็ก ๆ มีความสุขที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวนอกศูนย์

          โครงการในอนาคตคือการมีห้องเรียนที่ใหญ่ขึ้น เพราะว่าจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นจนทำให้ขนาดห้องเรียนปัจจุบันเล็กเกินไป อาคารเรียนหลังใหม่ถูกออกแบบเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราจำเป็นต้องรอทุนทรัพย์สำหรับใช้ในการก่อสร้างก่อนที่จะเริ่มสร้างโครงการนี้ได้

         โครงการต่างๆของบ้านเกื้อกูล

                โครงการดูแลขั้นพื้นฐาน ปัจจัย สี่

                โครงการฟื้นฟูทางกายภาพบำบาด

                โครงการบ้านเรียนเกื้อกูล

                โครงการงานเครื่อข่ายคนพิการ

                โครงการศูนย์การเรียนรู้

               โครงการอาสาสมัคร

               โครงการฝึกอาชีพ

 

สรุปและภาพโดยรวม

            ปีที่ผ่านมานั้น (2553 – 2554) เป็นปีที่ยอดเยี่ยม และวุ่นวาย พวกเราต้องฝ่าความท้าทายในการเข้าร่วมเพื่อสนองทุกความต้องการ จัดทำตารางเวลาให้ครอบคลุม ความมุ่งมั่น แต่เวลาและแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทไปก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

            บ้านเกื้อกูลพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ พวกเราจะกระทำด้วยความรักและความเชื่อที่มุ่งมั่นว่าพระเจ้าเป็นผู้นำทางของเรา อาศัยการสวดภาวนาพวกเราจะได้มีปัญญาและเข้าใจความจำเป็นในการรู้ถึงความต้องการของเด็ก ๆ พิเศษ มีความกระตือรือร้นในการสวดภานาและขอบคุณสำหรับทุก ๆ วันที่เราอยู่ด้วยกัน และพวกเราจะเดินไปสู่อนาคตด้วยกันด้วยความหวังและความเชื่อมั่น

          พวกเรามั่นใจว่าได้ทำดีที่สุดให้กับเด็ก ๆ ในปีที่ผ่านมาแล้ว แต่เราต้องการที่จะเน้นในบางจุดเป็นพิเศษสำหรับปีที่จะมาถึงนี้

  • เราเห็นและเข้าใจความต้องการของเด็ก ๆ ว่าพวกเขาต้องการมีสุขภาพที่ดีและการหล่อเลี้ยงทางวิญญาณ การส่งเสริมเพื่อที่จะให้ความต้องการทางกายภาพและจิตใจ เราทำได้โดยการสอนความรู้ทางด้านศีลธรรม สอนคำสอน อาทิตย์ละครั้ง รวมทั้งการบริหารร่างกายแบบมณีเวช
  • รู้ว่าพวกเราต้องสนับสนุนเด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้สังคม เรียนรู้โลก การพาพวกเขาออกไปเป็นเรื่องยากจากข้อจำกัดในเรื่องพาหนะ การจัดการดูแล ประสบการณ์ของพวกเรา
  • เวลาของเด็ก ๆ ถูกจัดให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากได้ทบทวนเราตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาเพื่อที่จะเพิ่มเวลาเรียนในห้องเรียน หลักจากศูนย์ของเราได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนแล้วตารางเวลามุ่งเน้นไปในการเรียนรู้ เราต้องการครู และห้องเรียนขนาดใหญ่กว่าปัจจุบัน โรงเรียนที่ได้รับการรับรองต้องมีหลักสูตรและการทดสอบ เราต้องการอาสาสมัครเพื่อมาช่วยพัฒนาประสบการณ์และการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ของเรา
  • การดูแลรักษาฟันจะเป็นอีกสิ่งที่เราจะเน้นในปีใหม่นี้เพราะว่าเด็กหลาย ๆ คนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของฟัน เราอยากให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลตรวจสุขภาพฟันปีละครั้ง ปีที่ผ่านมาเราพาเด็ก 4 คนไปหาหมอฟัน
  • จัดหาปลอกขาและอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับเด็กที่ต้องการ ในปีที่ผ่านมามีเด็ก 5 คนที่ได้รับปลอกขาช่วยเดินและเด็ก 8 คนที่ได้รับเก้าอี้รถเข็น ซึ่งเป็นการบริจาคโดย โครงการจัดหารถเข็นและอุปกรณ์ การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project) เราซาบซึ้งและรู้สึกขอบคุณต่อคุณลุค (Mr. Luk) และทีมงานทุกท่านในการฝ่าฟันความยุ่งยากและการเสียสละเพื่อผลประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ของพวกเรา

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 4220 ครั้ง

Engine by shopup.com