ดูบทความเราทำอะไร

เราทำอะไร

หมวดหมู่: เกี่ยวกับ

เราทำอะไรไปบ้าง

คามิลเลียนโซเชียล เซ็นเตอร์ เชียงราย (CSCC) เป็นองค์กรคาทอลิกที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและศาสนา เราให้การสนับสนุนในหลากหลายวิธีตั้งแต่การจัดหาเสื้อผ้าและที่พักพิงแก่เด็กไปจนถึงการทำงานกับชุมชนโดยตรงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เราเชื่อในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของชุมชนชายขอบที่เราทำงานด้วยและยอมรับความแตกต่างของเรา วิสัยทัศน์ของเรามีไว้สำหรับชุมชนที่เราให้บริการในการเติบโตและพัฒนาในลักษณะที่จะเป็นแบบพอเพียงและสามารถให้การศึกษาและโอกาสสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค

นอกจากนี้เรายังทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นความพิการทางด้านร่างกายหรือการเรียนรู้ เราเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ และพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้พบกับความต้องการของพวกเขา

ศูนย์ของเรามีและให้บริการอย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ร่วมมือกับองค์กรที่หลากหลายผ่านโครงการต่างๆต่อไปนี้:

 

ศูนย์สงเคราะห์เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

               เป็นสถานที่สงเคราะห์ อุปการะ ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ชาวไทยภูเขาที่ยากจน กำพร้าด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ 

ศูนย์อบรมเยาวชน

           เป็นสถานที่ให้การอบรม ฝึกฝน แก่เยาวชนชายที่สนใจในจิตตารมณ์ของคณะนักบุญคามิลโล พร้อมทั้งได้รับการศึกษาระดับมัธยมในโรงเรียนสันติวิทยา(โรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิก) ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 บ้านเกื้อกูล(บ้านเด็กพิการ)

                เป็นสถานที่ที่ฝึกเด็กพิการให้มีทักษะการใช้ชีวิตแบบพึ่งตัวเองได้ รวมทั้งยังมีการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาให้กับเด็ก ๆ พิการด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง

              หลังจากเด็ก ๆ ระดับประถมจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่น ๆ ทางศูนย์ฯ ก็ยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 ให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

           ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเช่น ทุนการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา (สร้างอาคารเรียน จัดหาระบบน้ำแก่ชุมชน โรงเรียน)พร้อมทั้งสร้างหอพักกินนอนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีบ้านห่างไกลจากโรงเรียน ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 ให้ความช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็กในถิ่นทุรกาดา

         ช่วยเหลือด้านอาคาร สถานที่  เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 ช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร

             เมื่อก่อนหมู่บ้านศรีวิเชียรเป็นหมู่บ้านคนโรคเรื้อจึงทำให้คณะนักบุญคามิลโลได้มาจัดตั้งที่แห่งนี้ได้ช่วยเหลือชุมชน ผู้ป่วยโรคเรื้อน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 โครงการตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

           จัดคลินิคเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เช่น ตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา ทำกายภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 ให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพและก่อสร้างแก่ประชาชนประเทศลาว

          ก่อสร้างสถานีอนามัย โรงเรียน สถานรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนและอุปกรณ์ทางการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

 

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 3796 ครั้ง

Engine by shopup.com