ดูบทความวิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

หมวดหมู่: เกี่ยวกับ
 

วิสัยทัศน์ของเรา

           สิ่งที่เราอยากเห็นคือสักวันหนึ่ง เด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดและชุมชนชาวเขาต่างๆ ที่เราได้ให้ความช่วยเหลือจะเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ สวัสดิการทางสังคม และการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ สัญชาติและศาสนา ที่คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ เชียงรายนี้เรามุ่งเน้นที่ช่วยเด็ก ๆ ชาวเขาทั่วภาคเหนือ ไม่ว่าจะจน กำพร้า พิการด้านกายภาพหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ และทุก ๆ คนที่หมู่บ้านของพวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

images

  

 

เป้าหมายของเรา

 • เพื่ออุปการะ ช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขากำพร้า ยากจน ให้ได้รับการศึกษา
 • เพื่ออุปการะ ช่วยเหลือเด็กพิการชาวเขา ได้รับการฟื้นฟูทางด้านกายภาพ และศึกษา
 • เพื่ออบรมเด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม

        เพื่อปลูกฝังชุมชนให้มีจิตอาสา แบ่งปันความรักซึ่งกันและกัน

 
ยุทธศาสตร์ของเรา
 •         เรากำลังดำเนินงานตามแผนงานสามปีของเรา (2560 - 2563) ยุทธศาสตร์ของเราคือมุ่งเน้นพัฒนาและประชาสัมพันธ์องค์กร สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของศูนย์ และศักยภาพของพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ และชุมชนที่เราให้ความช่วยเหลือจะได้รับการดูแลอย่างดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามจุดมุ่งหวังของคณะของเรา
 
โครงการของเรา

จากที่เราได้ดำเนินงานมาหลายปี จวบจนปัจจุบันเรามีทั้งหมด 9 โครงการ ที่ดำเนินงานสนองจุดมุ่งหมายของเรา

 1. ศูนย์สงเคราะห์เด็กยากไร้ด้อยโอกาส (เด็กศึกษาระหว่างชั้น ป.1 - ป.6 โดยพักในศูนย์และไปเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด)
 2. ศูนย์อบรมเยาวชน (บ้านเณรเล็กคามิลเลียน เชียงราย)
 3. บ้านเกื้อกูล (ให้การดูแล บำบัด ฟื้นฟูและการศึกษาแก่เด็กที่พิการทางกายภาพและมีปัญหาทางการเรียนรู้)
 4. ช่วยเหลือทุนการศึกษาต่อเนื่อง (ส่งเสริมเด็กนักเรียนที่จบการศึกษา ป.6 ไปเรียนต่อมัธยมตามที่ต่างๆ )
 5. ให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล (สร้างหอพัก-กินนอนใกล้โรงเรียนเพื่อสะดวกแก่เด็กที่ไปเรียน)
 6. ให้ความช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็กในถิ่นทุรกาดา (ช่วยเหลือศูนย์เด็กเล็ก 12 ศูนย์ จำนวยเด็ก 444 คน)          
 7. ช่วยเหลือชุมชน หมู่บ้านศรีวิเชียร ( ดูแล สนับสนุน และพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นยั่งยืน)
 8. บริการตรวจสุขภาพเด็กและชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ (ให้โอกาสในการมีสุขภาพที่ดีขึ้นแก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกล)

9.ให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพและก่อสร้างแก่ประชาชนประเทศลาว (ช่วยด้านการก่อสร้างสถานที่ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทางการเกษตร และส่งเสริมเกษตรแบบพึ่งตนเอง )

 •  

images

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 3757 ครั้ง

Engine by shopup.com