ดูบทความศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขายากไร้ด้อยโอกาส

ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขายากไร้ด้อยโอกาส

หมวดหมู่: โครงการ

ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวเขายากไร้ด้อยโอกาส (เด็กชาวไทยภูเขา)

                     ปัจจุบันปีการศึกษา  2553 – 2563  มีเด็กๆ ชาวไทยภูเขา ( ชนเผ่า อาข่า ม้ง ปกาเกอะญอ ลาหู่  ) ที่ได้รับการสงเคราะห์จากศูนย์คามิลเลี่ยนโซเชียล เซ็นเตอร์แห่งนี้ และเด็กๆได้พักอาศัยภายในศูนย์ เนื่องด้วยเด็กได้มาจากที่ต่างๆซึ่งห่างไกลจากโรงเรียนพอสมควร เด็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์มีจำนวนทั้งหมด 219 คน โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจาก คุณพ่อ บราเดอร์  ซิสเตอร์และเจ้าหน้าที่  ที่ดูแลแบบองค์รวม ซึ่งทางศูนย์ได้มีการอบรมสั่งสอนทั้งในด้านร่างกาย   จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้เด็กรู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมในอนาคตที่เขาต้องเผชิญสิ่ง ที่สำคัญ ทางศูนย์ให้เด็กมีความรู้สึกว่าที่พักแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองในขนาดที่เขาพักอาศัยอยู่กับทางศูนย์   ซึ่งปัจจุบันเด็กกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นประถมศึกษาที่ปีที่ 1- 6  ที่โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย และมัธยมศึกษาอีก 2 คน เพื่อให้ช่วยดูแลน้องๆด้วย  และทางศูนย์คามิลเลี่ยน โซเชียล เซ็นเตอร์ ได้ฝึกให้น้องๆอยู่กันแบบฉันพี่น้อง รักกันอย่างฉันพี่น้อง  และช่วยเหลือกันแบบฉันพี่น้องด้วยเช่นกัน

เป้าหมาย:         เพื่อช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

                          เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ ให้ได้รับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


วัตถุประสงค์:
               
เพื่อสงเคราะห์ อุปการะ ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ชาวไทยภูเขาที่ยากจน กำพร้าด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

 

 

การดูแลแบบองค์รวม(Holistic Approach)

              การดูแลทั่วไปของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแล (H0listic Approach) ประกอบด้วย 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ

ด้านร่างกาย

              ศูนย์คามิลเลียน  โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ได้จัดเตรียมอาหารครบ 5 หมู่ทุกมื้อพร้อมจัดหาเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าให้เพียงพอสำหรับเด็ก โดยแยกเด็กชาย เด็กหญิงมีห้องนอน ห้องน้ำ และอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กๆทุกคนได้ออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดีและมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาด โดยเริ่มจาก ความสะอาดของร่างกาย และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก โดยมีผู้ดูแลเด็กคอยช่วยตรวจเป็นประจำทุกวัน  ถ้าเด็กไม่สบาย จะมีคุณพ่อแฟร์(ภราดา) ซิสเตอร์ และพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หรือหากมีอาการหนัก ก็จะส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป

 

ด้านจิตใจ

              เด็กๆได้รับการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากคุณพ่อ ซิสเตอร์ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้มีความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ได้ให้ความรักความอบอุ่น  และให้ความสนใจกับเด็กเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง แต่ให้รู้ว่ายังมีคนที่รักและใส่ใจดูแลพวกเขา เสมือนพ่อแม่คนที่สองอยู่

 

ด้านสังคม

  • ทางศูนย์ฯ มีสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้เด็กๆยังได้รับโอกาสให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การแสดงในเทศกาลต่างๆ และเกมส์ต่างๆ
  • เด็กๆยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนอกศูนย์ เช่น ได้ออกไปเที่ยว พักผ่อน ตามสถานที่ต่างๆ ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กนอกสถานที่ และกิจกรรมอื่นๆที่ทางโรงเรียนจัดให้ เช่น การไปแข่งกีฬา หรืองาวิชาการต่างๆในต่างจังหวัด
  • ฝึกให้เด็กมีทักษะ คิด พูด อ่าน เขียน ในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเล่านิทาน การร้องเพลง การฟังวิทยุ รวมทั้งอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่มาจัดกิจกรรม

 

ด้านจิตวิญญาณ

       ศูนย์ได้จัดอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่มีหลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การร่วมพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์ และเรียนคำสอน การสวดภาวนาตอนตื่นนอน และก่อนนอน ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน เป็นต้น

ด้านบุคลากร

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย นอกจากจะส่งเสริมเด็กแล้วก็ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมเจ้าหน้าที่ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญคามิลโล บทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการดูแลเด็ก การให้ความรู้เด็ก พาเจ้าหน้าที่ไปอบรม สัมมนาและพัฒนาตนเองตามความเหมะสม รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วย

 

 

 

 

ชั้น ชาย หญิง จำนวนเด็ก
ป.1 21 19 40
ป.2

23

14 37
ป.3 15 22 37
ป.4 18 15 33
ป.5 18 23 41
ป.6 18 12 30
ม.ต้น 2 - 2
รวม 112 107 219

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 6147 ครั้ง

Engine by shopup.com