ดูบทความบ้านเกื้อกูล

บ้านเกื้อกูล

 

 

ให้การดูแล บำบัด ฟื้นฟูและการศึกษาแก่เด็กพิการ

บ้านเกื้อกูลได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ให้บริการดูแล ฟื้นฟู และการศึกษาฟรี แก่เด็กพิการทางกายภาพและเด็กที่มีปัญหาในด้านการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของเราคือ ในอนาคตเด็ก ๆ ของเราจะสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดตามศักยภาพ เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านเกื้อกูลเป็นชาวเขาของภาคเหนือประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นอาข่า เด็กหลาย ๆ คนมาจากครอบครัวที่ยากจนและแตกแยก
  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออุปการะเด็กพิการชาวไทยภูเขาให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และฟื้นฟูทางด้านกายภาพ
2. เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. เพื่อฝึกให้เด็กพิการชาวไทยภูเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กยากจนที่มีความพิการทางกายและมีปัญหาทางการเรียนรู้

     
    
     

 การดำเนินการ

การดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูทางกายภาพคือสิ่งที่บ้านเกื้อกูลมุ่งเน้นเป็นหลักและความต้องการของเด็ก ๆ ก็ต่างกันไป เด็กบางคนมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทและอาการของหลาย ๆ คนที่เป็นนั้น เกิดขึ้นจากช่วงคลอดหรือเมื่อครั้งยังเด็ก เด็กอาจคลอดที่บ้านโดยไม่ได้รับการฝากครรภ์และไม่ได้รับการดูแลหลังคลอด ปัจจัยอื่น ๆ อาจเกิดจากผลข้างเคียงจากอาการเจ็บไข้ในช่วงระยะแรก ๆ ของชีวิต

เด็กแต่ละคนจะมีวิธีการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับตนเอง ซึ่งมักรวมถึงการใช้สระว่ายน้ำ ผู้ให้การดูแลได้รับการฝึกวิธีการดูแลเด็กแต่ละคน เด็กส่วนใหญ่ของเรามีปัญหาด้านการเคลื่อนที่ ดังนั้นบ้านเกื้อกูลต้องการผู้ดูแลที่เพียงพอเพื่อที่ช่วยเด็กในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันผู้ให้การดูแลแต่ละท่านดูแลรับผิดชอบเด็กมากที่สุด 3 คน มันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ให้การดูแลที่เห็นพัฒนาการทางกายภาพของเด็ก ๆ ที่พวกเขาได้ช่วยทำกายภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาหลายเดือน

           
          
            
 

การพัฒนาทักษะ
นอกเหนือจากโปรแกรมกายภาพบำบัดแล้ว เราจัดโปรแกรมกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบ้านเกื้อกูลได้จดทะเบียนเป็นบ้านเรียน (Home School) จัดการเรียนการสอนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางปรับให้เหมาะกับความสามารถและสภาพของเด็กแต่ละคน การเรียนการสอนที่บ้านเกื้อกูลนั้นพึ่งความกระตือรือร้นความชำนาญจากครู ความรู้จากอาสาสมัครช่วยแบ่งปันความรู้ นอกจากการสอนภาษาไทย อังกฤษ เลขคณิต คอมพิวเตอร์ และสังคมแล้ว เด็ก ๆ ของเรายังได้ร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่จัดให้เด็ก ๆ คิดและเล่นอย่างสร้างสรรค์โดยการใช้ทักษะทางการเรียนรู้และทางกายภาพ ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ ของพวกเรามีความสุขและสนุกกับตารางเวลาที่เราจัดให้

สุขภาพอนามัย
เราให้ความสนใจต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก ๆ อย่างมาก เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพของฟัน เราจึงพาพวกเด็ก ๆ ไปโรงพยาบาลแม่จัน เพื่อตรวจและรักษา

สิ่งที่ต้องการของเด็กแต่ละคนต่างกันไป เด็กแต่ละคนมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท และส่วนใหญ่แล้วอาการของพวกเขาเป็นมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเรามักพบบ่อย ๆ ว่าแม่ของพวกเขาไม่ได้รับการดูแลทั้งก่อนและหลังคลอด และพวกเขาคลอดลูกเองที่บ้าน เด็กบางคนเริ่มเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ เนื่องมาจากการเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นขวบปีของชีวิตของเขา

เด็กที่บ้านเกื้อกูลแต่ละคนต้องการวิธีการบำบัดไม่เหมือนกัน เด็กบางคนอาจจะต้องการการรักษา (กายภาพบำบัด) วันละหนึ่งชั่วโมงและสามครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเด็กแต่ละคน สิ่งที่ได้จัดให้กับเด็ก ๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพทางกาย มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ให้การดูแล เมื่อพวกเขาเห็นว่าสิ่งที่ทำซ้ำ ๆ ให้กับเด็กเป็นเวลาหลายเดือนนั้นได้ทำให้เด็กมีความสามารถทางกายภาพเพิ่มมากขึ้นจริง ๆ

         
     
          

 พนักงานและอาสาสมัคร
บ้านเกื้อกูลให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้และพิการทางกายภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาการที่ล่าช้า เรามีผู้ให้การดูแลที่มีความชำนาญ 8 คนดูแลเด็ก ๆ 27 คนของเรา ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการดูแลทุก ๆ อย่างเช่นในกิจกรรมการเรียนการสอนและในการทำกายภาพบำบัด เราได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครที่มีความกระตือรือร้น และความสามารถ อาสาสมัครได้ช่วยในการสอน ดูแล และทั่ว ๆ ไป บ้านเกื้อกูลโชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ครูสอนภาษาอังกฤษและศิลปะ นักกายภาพบำบัด นักพฤติกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ซึ่งทั้งหมดสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ความชำนาญ ประโยชน์ที่บ้านเกื้อกูลได้รับจากการมีอาสาสมัครสามารถเห็นได้ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเวลาที่อาสาสมัครอยู่กับเราเท่านั้นแต่ความรู้ความชำนาญที่อาสาสมัครแบ่งปันให้ยังคงอยู่และใช้เพื่อช่วยเด็กของเราได้ต่อ ๆ ไป

เราอยากเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่าน มาเยี่ยมเยียนบ้านเกื้อกูลและคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้เด็ก ๆ ของเราได้พบและมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 สรุปสำหรับเวลาที่ผ่านมา
บ้านเกื้่อกูลได้ก้าวหน้าไปในทุก ๆ ด้าน เนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุนจากทุก ๆ ท่าน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ และการฝึกอบรมพนักงานได้ทำให้เราเห็นผลลัพธ์จริงในพัฒนาการของเด็ก ๆ ของเรา การดำเนินงานของบ้านเกื้อกูลประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง การมีสุขภาพปากและฟันที่ดีขึ้นของเด็ก ๆ มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน เรายังได้เห็นการมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเด็กหลาย ๆ คน มันเป็นความท้าทายที่เราพยายามทำหลาย ๆ อย่าง แต่เวลาของการลงทุน ลงแรง และใจ ได้รับการตอบแทนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็ก ๆ ของเรา

 

 

ความคาดหวังต่อไป
ยังมีเด็กชาวเขาอีกมากที่มีความพิการทางกายและมีปัญหาทางการเรียนรู้ต้องการมาอยู่ที่บ้านเกื้อกูล สิ่งมุ่งหวังสำหรับเราในอนาคตอันใกล้คือการเป็นศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์พัฒนาฟื้นฟูทางกายภาพ โดยบ้านเกื้อกูลจะรับเด็กที่มาตอนเช้าและกลับบ้านตอนเย็นให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการเรียนรู้ ความคาดหวังเพิ่มเติมมีดังนี้
1. ดูแลฟื้นฟูทางร่างกายอย่างต่อเนื่องและเติมเต็มทางจิตใจด้วยการสอนศีลธรรมและชี้แนะทางจิตวิญญาณ
2. จัดหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคนและยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับความสามารถและลักษณะทางกายภาพของเด็ก อาสาสมัครสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้วย เราหวังว่าเราจะมีอาสาสมัครที่มีความชำนาญมาช่วยอย่างต่อเนื่อง
3. จัดหาอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับเด็กที่ต้องการ

 

โปรดช่วยเราเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ  คลิ้กที่นี่

 

   
        

23 กันยายน 2565

ผู้ชม 19146 ครั้ง

Engine by shopup.com